Contactmoment met ouders


Wij vinden het van groot belang dat er goede contacten bestaan tussen school en ouders van onze leerlingen. Daarom hebben wij verschillende vormen van contactmomenten:

  1. In november en februari houden we Open Huis, gericht op de ouders en hun kind, die dan uitgebreid kennis kunnen maken met de school, de medewerkers, de vakken en het gebouw.
  2. Voor het begin van de cursus bieden wij een avond aan ouders van nieuwe brugklasleerlingen met informatie over het boekenpakket.
  3. In juni, voor aanvang van het nieuwe schooljaar is er een avond voor ouders van leerlingen in het 1e leerjaar. Zij kunnen dan kennis maken met de mentor van hun kind. De mentor stelt zich aan de ouders voor, geeft informatie en legt op deze wijze zijn eerste contacten.
  4. Op de zogenaamde ouderspreekavond krijgen ouders de gelegenheid om over de resultaten van hun kinderen met vakdocenten te spreken.
  5. De decanen roepen ouders bijeen om hen voor te lichten over keuzebe­geleiding / vervolgonderwijs.
  6. Rapporten: we houden de ouders regelmatig op de hoogte van de behaalde resultaten van hun kind door middel van schriftelijke rapportage (drie maal per jaar).
  7. Via het ouderportaal op de site van De Meerwaarde kunnen ouders de cijfers van hun kind bekijken; zij ontvangen daarvoor een persoonlijke toegangscode.
  8. De ouders kunnen eventueel bij de mentor inlich­tingen inwinnen over de voortgang van de studie. Voor vragen over een bepaald vak verwijzen wij u naar de vakdocent.
  9. Spreekuren docenten: dagelijks na telefonische afspraak.
  10. Met onze Nieuwsbrief MEERweten informeren we de ouders wekelijks over de gang van zaken op school.

Los van al deze vaste contactmomenten kunt u altijd een afspraak maken met de mentor, teamleider of directie om zaken te bespreken.