MEERweten - EXTRA - 11 juli 2024

11-07-2024

WEEK 28 EXTRA ● 11 juli 2024

AFSLUTING SCHOOLJAAR

LAATSTE MEERWETEN dit schooljaar  
     
  Op de laatste schooldag nog een extra MEERweten met wat (praktische) informatie voor het nieuwe schooljaar en een terugblik vanuit directie en bestuur.

Roland Zuidema benoemd als directeur onderwijs
We zijn blij te kunnen delen dat de heer Roland Zuidema, nu bij ons actief als interim-directeur, zich blijvend aan De Meerwaarde wil verbinden.

Roland zegt er zelf het volgende over:
“Ik voel me sterk verbonden met De Meerwaarde. Ik geloof echt in onze onderwijsvisie: Geloof in elk Talent! We willen alle leerlingen zien en samen hen helpen groeien. Ik wil deze visie in de praktijk brengen door meer kansen en keuzemogelijkheden te bieden aan elke leerling op onze school. Zo steunen we leerlingen om zelfverzekerd en zelfstandig te worden, zodat ze goed kunnen meedoen in de maatschappij. Ik zie dit als een belangrijke maatschappelijke taak van de school en tegelijk is het voor mij persoonlijk een mooie professionele uitdaging die ik graag waar wil maken!”

Roland is per 1 augustus 2024 benoemd als directeur onderwijs. We zijn blij dat met de benoeming van Roland de schoolleiding compleet is en zien uit naar een goede samenwerking!

Bert Brand
Voorzitter College van Bestuur

 
 

Aanvullende informatie mobiele telefoonbeleid  
     
  Afgelopen maandag hebben wij u via MEERweten geïnformeerd over het nieuwe beleid rond de mobiele telefoon op De Meerwaarde met ingang van schooljaar 2024-2025. Om deze nieuwe regel verder toe te lichten, sturen wij u dit aanvullende bericht waarin wij dieper ingaan op de manier hoe we hier als school invulling aan willen geven.

Ons beleid: "Ik zie je. Samen Offline."
Vanaf schooljaar 2024-2025 is het gebruik van mobiele telefoons, tablets en smartwatches niet toegestaan binnen de schoolgebouwen van De Meerwaarde. Mobiele telefoons mogen alleen buiten op het schoolplein of in de binnentuin worden gebruikt.

Waarom dit beleid?

 1. Betere focus: Minder afleiding in de klas zorgt voor meer concentratie.
 2. Meer contact: Leerlingen die minder hun telefoon gebruiken hebben meer contact en gezelligheid met elkaar.
 3. Keuze: Leerlingen kunnen tijdens de pauzes contact opnemen met ouders of vrienden. Dat gebeurt dan buiten.
 4. Frisse lucht: Het stimuleert leerlingen om naar buiten te gaan en even een luchtje te scheppen.

Dit betekent concreet:

 • Mobiele telefoons zijn tijdens schooltijden in de kluis opgeborgen en zijn niet zichtbaar of hoorbaar in de lokalen, gangen, toiletten, aula's, Huiskamer, Techniekcentrum, Sportcentrum, Natuurcentrum en de kassen. Telefoons mogen wel worden gebruikt op het buitenterrein van de school en in de binnentuin.
 • De Aura-app van het Leesplein wordt niet meer gebruikt. Alle leerlingen krijgen een leerlingpas, die o.a. gebruikt kan worden om boeken te lenen. Op de leerlingpas staat ook van welke faciliteiten (huiskamer, extra tijd, etc.) een leerling gebruik mag maken.
 • Roosterwijzigingen worden iedere ochtend voor half 9 verwerkt en zijn zichtbaar in Zermelo. De roosterwijzigingen voor het eerste lesuur worden gecommuniceerd door het team.
 • Voor betalen van consumpties bij ’t Meertje hebben leerlingen vanaf nu een PIN-pas nodig. Omdat gebruik van de telefoon niet toegestaan is in het schoolgebouw, kan betaling bij ’t Meertje in de aula of automaten in de school alleen met een PIN-pas. Bij de lunchroom, die gevestigd is aan de buitenkant van het Techniekcentrum, mag wel gebruik worden gemaakt van de mobiele telefoon.

Er zijn een paar uitzonderingen
Leerlingen die om medische redenen een mobiele telefoon nodig hebben, kunnen een aanvraag indienen bij hun mentor. Dit wordt geregistreerd en zichtbaar gemaakt op de leerlingpas. Ook kunnen docenten toestemming geven voor het gebruik van mobiele telefoons tijdens bepaalde lessituaties.
Bereikbaarheid voor familieomstandigheden verloopt altijd via de receptie.

Naleving
Het naleven van deze regels is essentieel voor het succes van ons beleid. We doen daarom een beroep op iedereen: leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Dit betekent ook dat medewerkers van de school een voorbeeldfunctie hebben. Zij gebruiken hun mobiele telefoons niet zichtbaar in het bijzijn van leerlingen, behalve waar nodig voor de voortgang van de les.

Voor de situatie waarin een leerling zich niet aan de schoolafspraak houdt, willen we duidelijk zijn over de consequenties. Wanneer een leerling de telefoon gebruikt binnen het schoolgebouw volgen er maatregelen.

 
 1. Eerste keer: waarschuwing
  • De leerlingpas wordt ingenomen door een medewerker van de school.
  • De leerling meldt zich aan het begin van het 8e uur in lokaal A0.24 voor een gesprek en krijgt de pas terug.
  • Ouders/verzorgers ontvangen hierover bericht via e-mail.
 2. Tweede keer: 8e uur nakomen
  • De leerlingpas wordt ingenomen door een medewerker van de school.
  • De leerling meldt zich aan het begin van het 8e uur in lokaal A0.24 en blijft het volledige 8e uur op school. De leerling kan worden ingezet voor werkzaamheden rond het schoon en netjes houden van de school en het schoolterrein.
  • Ouders/verzorgers ontvangen hierover bericht via e-mail.
  • De mentor neemt telefonisch contact op met ouders/verzorgers.
 3. Derde keer: schorsing
  • De leerlingpas wordt ingenomen door een medewerker van de school.
  • De leerling meldt zich aan het begin van het 8e uur in lokaal A0.24 voor een gesprek.
  • Het protocol voor schorsen en verwijderen treedt in werking. Ouders/verzorgers ontvangen hierover bericht via e-mail.
  • De coördinator van het team neemt contact op voor een gesprek met ouders/verzorgers over de schorsing.

 

Evaluatie
We blijven met elkaar in gesprek om te kijken hoe ons beleid uitwerkt. In oktober en december a.s. zullen we dit beleid evalueren en daarbij worden ook de Leerlingenraad en de GMR betrokken.
We vertrouwen erop dat dit beleid een positieve bijdrage zal leveren aan de leeromgeving van onze leerlingen en rekenen op uw steun bij de handhaving ervan.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de mentor van uw kind.

 
 

Terugblik vanuit de directie  
     
  Het jaar zit er weer op, en wat een bewogen jaar is het geweest! Er is veel gebeurd. We kijken graag terug op enkele momenten en ontwikkelingen.
Allereerst hebben we dit jaar een fantastisch gala gehad voor al onze examenkandidaten. Het was een feestelijke afsluiting van hun schooltijd en een spetterend feest in een fijne en ongedwongen sfeer.

We zijn enorm trots op de 370 leerlingen die hun diploma hebben ontvangen. Met een slagingspercentage van 93,2% zitten onze resultaten in de lift, waar we uiteraard blij mee zijn. Dit resultaat is te danken aan het harde werk van onze leerlingen, de steun van u als ouders/verzorgers en de inzet van onze geweldige collega's.

Een ontwikkeling waar we de nodige zorgen over hadden was het lerarentekort. Dit landelijke probleem was helaas ook bij De Meerwaarde voelbaar. Hierdoor was het regelmatig moeilijk om de roosters rond te krijgen. We zijn dan ook erg blij dat we 17 nieuwe collega's kunnen verwelkomen binnen onze school. Dit geeft een mooie impuls aan ons onderwijs en helpt ons om de lesuitval te verminderen. Hoewel we nog niet alle vacatures hebben ingevuld, zetten we een grote stap in de goede richting.

Een andere stap daarbij en een belangrijke verandering die we volgend jaar doorvoeren, is de introductie van het 50-minutenrooster. Dit zorgt er namelijk voor dat we de vakken beter volgens het rooster kunnen aanbieden. Daar waar we het afgelopen jaar soms een vak moesten ‘schaven’ door een lesuur in de week minder ervan aan te bieden, kunnen we in de meeste gevallen de vakken weer aanbieden zoals dit volgens de lessentabel zou moeten. Het 50-minutenrooster gaat ons als school ruimte bieden voor nieuwe keuzes in de onderwijsontwikkeling. In september starten we met een meerjarig programma onderwijsontwikkeling. Het doel van dit programma is om te zorgen voor meer kansen en keuzemogelijkheden voor de leerlingen van De Meerwaarde. Hierover volgend jaar meer.

We waarderen het enorm dat uw betrokkenheid als ouder/verzorger zo vaak zichtbaar is op onze school. We zien een positieve samenwerking met u als een belangrijke voorwaarde om te komen tot het maken van de juiste keuzes om de groei en ontwikkeling van uw zoon of dochter te ondersteunen.

Wij wensen u en uw gezin een heerlijke vakantie toe, vol ontspanning, plezier en mooie momenten samen. Geniet van deze tijd en we kijken ernaar uit om uw kind na de vakantie weer met frisse energie te verwelkomen op school.

Roland Zuidema
Directeur onderwijs

 
 

Terugblik vanuit College van Bestuur  
     
 

Bijna zomervakantie!

Bedankt!
Een groot dankjewel aan iedereen die het afgelopen schooljaar heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van jongeren op De Meerwaarde.

Een herinnering
Bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren kan op veel manieren. Ik wil graag een herinnering delen van dit schooljaar. Samen met ouders, verzorgers en een conciërge was ik te gast bij PrO. We genoten van een heerlijke lunch, volledig voorbereid en uitgeserveerd door de leerlingen. Het eten was geweldig! En het was prachtig om te zien hoe divers “Geloof in elk talent” er in de praktijk uit kan zien; moeilijke verhalen die ook mooi zijn. En mooie verhalen met rafelige randjes. Een goed gekozen compliment, een smakelijk hapje, of de blije blik van een leerling.

Mooi en moeilijk: samen
Het is verbindend en bemoedigend om samen om de leerlingen heen te staan. Dat voel ik tijdens ontmoetingen als deze. Contact tussen leerlingen onderling of tussen jongeren en ouders/verzorgers. Docenten die aandachtig betrokken zijn, soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Samen talent ontwikkelen, als een mooie filmscène, maar dan gelukkig in het echt!

Blij!
Iemand zei eens: “Hoop leidt niet tot actie, actie leidt tot hoop.” Bij die heerlijke lunch voelde ik: op zulke momenten worden hoop, geloof en liefde voelbaar, merkbaar en haast tastbaar. Terwijl je geniet van het eten en het samenzijn. Dit is niet altijd zo voelbaar, maar het zit altijd in onze missie “Geloof in elk talent”. Bij de afronding van dit schooljaar wil ik iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken!

Wat is er hard gewerkt!
Bij veel leerlingen uit het laatste jaar hing de vlag uit. Vorige week waren er mooie diploma-uitreikingen voor de leerlingen van vmbo en PrO. Deze week volgde het MBO met BGO en BBO. Het afscheid nemen is in volle gang: het ga jullie goed! Tegelijkertijd liepen vorige week groepen leerlingen uit groep 8 van basisscholen uit Barneveld en omgeving door de gangen. Een nieuwe lichting komt eraan! Wees welkom!

Goede zomervakantie!
Vertrekt u niet met uw gediplomeerde zoon/dochter/pleegkind van De Meerwaarde, dan tref ik u graag na de vakantie weer. Anders hebt u bij de diploma-uitreiking vast gehoord: bedankt en het ga u goed! Dat onderstreep ik graag. De gediplomeerde leerlingen wens ik graag succes en vooral: leef een leven vanuit liefde.

Bert Brand
Voorzitter College van Bestuur

 
 
 

 

Postadres
Postbus 223
3770 AE Barneveld


Bezoekadres
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld
 


Contact
T 0342 404 777
info@demeerwaarde.nl